V? trí hi?n t?i: Trang ch? > Tin t?c > Tin t?c c?ng ty
Tin t?c
NEWS
Tin t?c c?ng ty Tin nóng Ki?n th?c v? h?a ho?n
Tin t?t: V?n phòng EI FIRE Campuchia chính th?c ???c thành l?p
 Th?i gian: 2019-08-13     Duy?t:

Tin t?t: V?n phòng  EI FIRE Campuchia chính th?c ???c thành l?p


V?n phòng  EI FIRE Campuchia chính th?c ???c thành l?p vào ?i vào ho?t ??ng t?i phnomPenh k? t? ngày 13 tháng 7 n?m 2019.

Vi?c thành l?p v?n phòng t?i Campuchia là m?t th??c ?o quan tr?ng trong chi?n l??c qu?c t? c?a EI FIRE. V?n  phòng t?i Campuchia ???c thành l?p nh?m m?c ?ích cung c?p cho khách hàng ??a ph??ng kh?ng ch? các s?n ph?m ch?t l??ng cao, mà còn c? các d?ch v? an c?n và k?p th?i ?? xua tan nh?ng lo ng?i c?a khách hàng ??a ph??ng r?ng h? có th? kh?ng nh?n ???c các d?ch v? h?u m?i k?p th?i t? nhà cung c?p ? n??c ngoài. V?n phòng Campuchia c?ng ???c trang b? m?t b? s?n ph?m trong kho ?? ?áp ?ng nhu c?u c?p thi?t c?a khách hàng.

EI FIRE là nhà cung c?p s?n ph?m báo cháy ??u tiên c?a Trung Qu?c ?? thành l?p v?n phòng ??i di?n t?i Campuchia, Chúng t?i s? c? g?ng h?t s?c ?? cung c?p d?ch v? th?a ?áng cho th? tr??ng ??a ph??ng. Chúng t?i s? xem xét các qu?c gia xung quanh Campuchia nh? Vi?t Nam, Thái Lan,  Lào… ?? cung c?p cho khách hàng c?a chúng t?i các s?n ph?m và d?ch v? ch?t l??ng cao.

Chào m?ng b?n ??n và liên h? v?i v?n phòng EI FIRE Campuchia.

Th?ng tin v?n phòng EI FIRE:

??a ch? : Tòa nhà BELLAVITA s? 22, g?n bia t??ng ni?m ??c l?p BKK1, Thành ph? Phnom Penh, Campuchia.

?i?n tho?i liên h?: Mr Joe _ +85510268119

 

< Tr??c Danh sách tr? l?i < Ti?p theo
[email protected]
+86 400-0552-119
Liên h?+86 400-0552-119
Quét và theo d?i chúng t?i Quét và theo d?i chúng t?i
广东福利彩票领奖流程